Vælg dit sprog

§ 1. NAVN

Navnet skal være Skandinaviska Killisällskapet, der forkortes til SKS.

§ 2. FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er

· At fremme interessen for tandkarper (Killis) i akvariehobbyen i de skandinaviske lande.

· At fremme forbindelserne og godt kammeratskab blandt medlemmerne.

· At støtte det internationale samarbejde inden for foreningens interesseområde.

· At støtte bevarelsen af truede Killiarter.

§ 3. MEDLEMSKAB

3.1 Foreningen er åben for alle, der ønsker at støtte foreningens formål.

3.2 Akvarieforeninger kan deltage som et kollektivt medlem. Kollektive medlemmer kan ikke varetage opgaver i foreningen eller deltage i beslutninger om foreningens anliggender.

3.3 Medlemskab gælder pr. kalenderår og vil træde i kraft, når kontingentet for kalenderåret er betalt.

§ 4. MEDLEMSKONTINGENT

4.1 Den årlige generalforsamling afgør kontingentets størrelse for den kommende toårs periode.

4.2 Kontingentet skal betales inden udgangen af januar hvert kalenderår. Medlemskab er ugyldigt, hvis kontingentet ikke er betalt inden for den fastsatte tid.

4.3 Betalt medlemskontingent kan ikke kræves refunderet.

§ 5. GENERALFORSAMLING

5.1 Generalforsamlingen er det højeste besluttende organ.

5.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert andet år. Ekstraordinær generalforsamling holdes på foranledning af bestyrelsen eller efter skriftlig anmodning fra mindst halvdelen af antallet af medlemmer.

5.3 Placering af generalforsamlingen bør vælges skiftevis i det sydlige Sverige / Danmark, det vestlige Sverige / Norge og østlige / centrale Sverige. Bestyrelsen træffer beslutning om tid og sted for generalforsamlingen.

5.4 Program og dagsorden for mødet bestemmes af bestyrelsen. Indkaldelsen skal offentliggøres i Foreningens blad mindst 6 uger før mødet.

5.5 Et hvert medlem er berettiget til at deltage i mødet. Kollektivt indmeldte medlemmer er berettiget til at deltage uden stemmeret.

5.6 På generalforsamlingen skal som minimum følgende emner behandles:
· Spørgsmålet om ansvarsfrihed for den afgående bestyrelse.
· Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for den kommende toårige periode.
· Valg af revisor for 2 år
· Beslutning om kontingentstørrelse for individuelt og kollektivt medlemskab.

§ 6. BESTYRELSE

6,1 Generalforsamlingen udpeger bestyrelsen for en periode på 2 år. Bestyrelsen består af formanden for foreningen, - som også er formand for bestyrelsen -, samt foreningens kasserer. Begge vælges særskilt. Herudover vælges det ekstra antal medlemmer som generalforsamlingen træffer beslutning om, dog mindst 3 medlemmer. Suppleanter udpeges efter generalforsamlingens beslutning. Hvis det er muligt, omfatter bestyrelse repræsentanter for medlemmerne i både Danmark, Norge og Sverige.

6.2 Til bestyrelsen kan kun vælges et medlem, som er fyldt 18 år, og har været medlem af foreningen i mindst et helt kalenderår.

6.3 Bestyrelsen leder foreningens aktiviteter indtil næste ordinære generalforsamling og er bemyndiget til at træffe bindende beslutninger for foreningen.

6.4 Arbejdet varetages gennem korrespondance, e-mail eller andre passende kommunikationsmidler. Bestyrelsesmøder kan fx også afholdes ved telefonkonferencer. Omkostningerne til bestyrelsesmøder skal afholdes af foreningen.

6.5 Bestyrelsen beslutter om medlemskab af foreningen. Bestyrelsen har ret til at omvurdere medlemskabet for et medlem, hvis adfærd er i strid med foreningens mål.

§ 7. MEDLEMS BLAD

7.1 Foreningen skal udgive et medlemsblad i det omfang, foreningens økonomi og tilgængeligheden af materialerne tillader. Udgifterne til foreningsbladet er inkluderet i medlemskontingentet.


7.2 Bestyrelsen udpeger et medlem af bestyrelsen som er ansvarlig for medlemsbladet.

7.3 Bestyrelsen udpeger et medlem af bestyrelsen som er ansvarlig for foreningens hjemmeside.

7.4 Bestyrelsen udpeger et medlem af bestyrelsen som er ansvarlig for Killiposten.

§ 8. BUTIKKEN

8.1 Bestyrelsen udpeger et medlem af bestyrelsen som er ansvarlig for Butikken.

§ 9. LOKALE GRUPPER

9.1 Foreningen skal fremme dannelsen af lokale grupper, og deres aktiviteter.

9.2 Lokale grupper vil have deres egen økonomi adskilt fra foreningens finanser. Foreningen kan beslutte at generalforsamlingen eller bestyrelsen yde økonomisk støtte til visse aktiviteter i den lokale gruppes regi.


9.3 Lokale grupper handler i foreningens interesse, og i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 10. UDSTILLING

10.1 Foreningen bør årligt organisere en international udstilling. Bestyrelsen udpeger stedet.

§ 11. VEDTÆGTERNE

11.1 Beslutning om ændring af vedtægterne kræves vedtaget af Generalforsamlingen med 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer.

11.2 Udkast til nye vedtægter skal offentliggøres i Foreningens blad eller sendes til hvert medlem senest 3 uger før generalforsamlingen.

§ 12. OPLØSNING

Foreningen kan opløses ved beslutning på to af hinanden følgende generalforsamlinger, herunder en ordinær. På den sidste generalforsamling, afgøres disponeringen af foreningens formue. Beslutninger træffes med 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer.

§ 13. FORTOLKNING OG ANVENDELSE
Bestyrelsen er berettiget til at træffe afgørelse om fortolkningen og anvendelsen af disse vedtægter.

§ 14. IKRAFTTRÆDEN
Vedtægter træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen, medmindre andet besluttes.